Arianne Caoili about the appointment of RA Prime Minister’s Advisor

Very happy to take on my new role as Advisor to the Prime Minister of Armenia, and be given the chance to contribute to Armenia’s economic development. I’m a person motivated by professionalism, results, and impact; and I hope that my broad international background in both the private and public sectors will bring fresh policy ideas and independent advice which will convert to sustainable results and positive impacts in a variety of sectors,” wrote Arianne Caoili on her Instagram page.

 

Very happy to take on my new role as Advisor to the Prime Minister of Armenia, and be given the chance to contribute to Armenia’s economic development. I’m a person motivated by professionalism, results, and impact; and I hope that my broad international background in both the private and public sectors will bring fresh policy ideas and independent advice which will convert to sustainable results and positive impacts in a variety of sectors. // Շատ ուրախ եմ ՀՀ վարչապետի խորհրդական նշանակվելու և Հայաստանի տնտեսական զարգացմանն աջակցելու հնարավորության համար: Ինձ ոգեշնչում են պրոֆեսիոնալիզմը, արդյունքները և ազդեցությունը, և ես վստահ եմ, որ իմ նշանակալի միջազգային փորձը հասարակական և մասնավոր ոլորտներում հիմք կծառայեն նորարարական քաղաքական մտքերի և անկախ խորհրդատվության տրամադրման համար, որոնք այնուհետև կփոխակերպվեն հաստատուն արդյունքերի և տարբեր ոլորտներում դրական ազդեցության: https://armenpress.am/arm/news/913149/arianne-kaoilin-nshanakvel-e-hh-varchapeti-khorhrdakan.html

A post shared by Arianne Caoili (@arianne_caoili) on